Paediatric Faculty

Course Director Paediatric Surgery

Dr. Rasik Shah

List of Experts
Name Location
Dr. S. Ramesh Banglore
Dr. Ravi Kanojia Chandigarh
Dr. Prakash Agarwal Chennai
Dr. VVS Chandrashekar Hyderabad
Dr. Mohan Abraham Kerala
Dr. Vikesh Agarwal Madhya Pradesh
Dr. Ravindra Ramadwar Mumbai
Dr. Sanjay Oak Mumbai
Dr. Ketan Parikh Mumbai
Dr. Sandesh Parelkar Mumbai
Dr. Nitin Dhende Mumbai
For Enquiry