Master Course in Proctology Faculty

Course Conveners

Dr. Parvez Sheikh

Dr. Kushal Mital

List of Experts
Name Location
Dr. Agarwal Niranjan Mumbai
Dr. Agarwal P. N. New Delhi
Dr. Baijal Manish New Delhi
Dr. Balashanmugam Coimbatore
Dr. Bhalla V. P. New Delhi
Dr. Bhojwani Rajesh Jaipur
Dr. Bhuta Prajesh Mumbai
Dr. Bodas Shripad Mumbai
Dr. Chitra S. Madurai
Dr. Chivate Shanti Kumar Thane
Dr. Chowbey Pradeep New Delhi
Dr. Chowdhary Tamonas Kolkata
Dr. Chowdry Nisar Srinagar
Dr. Dalvi Abhay Mumbai
Dr. Dawle Anjali Nanded
Dr. Garg Pankaj Haryana
Dr. Gore Pravin Mumbai
Dr. Kale C. H. Thane
Dr. Khullar Rajesh Delhi
Dr. Killedar Madhura Sangli
Dr. Kishore Nanda Chennai
Dr. Kriplani Ajay New Delhi
Dr. Kulkarni Bhalchandra Nashik
Name Location
Dr. Kumar Ashok Lucknow
Dr. Lal Pawanindra New Delhi
Dr. Midha Satish Ranchi
Dr. Mishra Yogesh Lucknow
Dr. Patankar Roy Mumbai
Dr. Pathak D. K. Jabalpur
Dr. Prasad Arun New Delhi
Dr. Rahate Prashant Nagpur
Dr. Rao Prashanth Mumbai
Dr. Rege Sameer Mumbai
Dr. Relekar Rajan Mumbai
Dr. Row Naresh Mumbai
Dr. Sharma Pradeep Mumbai
Dr. Shinde Jaisingh Pune
Dr. Shivpuje Vijay Solapur
Dr. Singh Kumkum Ajmer
Dr. Srivastava Mukesh Jabalpur
Dr. Suradkar Shekhar Thane
Dr. Tantia Om Kolkata
Dr. Thapar Pinky Mumbai
Dr. Upasani Abhay Mumbai
Dr. Wani Rauf Srinagar
For Enquiry